Tübitak 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO); Üniversitelerde üretilen bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine ve bu süreç sonucunda ekonomik/sosyal/kültürel değer kazanmasına, üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği oluşturulmasına, sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine, bu işbirlikleri sonucunda üniversite ve sanayi arasında bilgi ve teknoloji aktarımına ve somut çıktıların geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO); Üniversitelerde üretilen bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine ve bu süreç sonucunda ekonomik/sosyal/kültürel değer kazanmasına, üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği oluşturulmasına, sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine, bu işbirlikleri sonucunda üniversite ve sanayi arasında bilgi ve teknoloji aktarımına ve somut çıktıların geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

TÜBİTAK, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunun kararı (Üniversitede Yenilikçiliğin ve Girişimciliğin Tetiklenmesi Amacıyla Politika Araçlarının Geliştirilmesi [2011/104]) ile “Teknoloji Transfer Ofislerinin Desteklenmesi” konusunda görevlendirilmiştir.

Desteklenen Faaliyetler

 • Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri:

  • Araştırmacıların desteklenen TTO proje faaliyetleri kapsamında özel sektör kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirilmesi, araştırmacı ve altyapı yetkinliğinin özel sektör kuruluşlarına tanıtılması,
  • Araştırmacıların ve özel sektör kuruluşlarının araştırma, teknoloji geliştirme, yenilik ve fikri sınai mülkiyet hakları konularında bilgilendirilmesi, bu konularda farkındalık yaratılması ve eğitim verilmesi.
 • Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler:

  • Ulusal/uluslararası araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ile girişimcilik desteği sağlayan kuruluşlara proje hazırlama, başvuru, izleme hizmetleri verilmesi,
  • Özel sektör kuruluşlarının ve araştırmacıların Ar-Ge ve yeniliğin finansmanı konusunda bilgilendirilmesi, söz konusu kişilerin fonlara erişiminin kolaylaştırılması ve bu kişilerin ilgili fonlara yönlendirilmesi.
 • Proje geliştirme/yönetim hizmetleri(üniversite sanayi işbirliği faaliyetleri):

  • Özel sektör kuruluşlarına ve araştırmacılara bilgi, teknoloji ve işbirliği imkanlarına erişim konularında danışmanlık yapılması, söz konusu kişilerin yönlendirilmesi ve ulusal/uluslararası ortaklık anlaşmalarına aracılık yapılması,
  • Proje sonuçlarının tanıtılması,
  • Çok ortaklı projelerde proje takımı oluşturma vb. faaliyetlerin yapılması ya da koordine edilmesi,
  • Kontrat usulü araştırmaların gerçekleştirilmesi hususunda aracı olunması (veri tabanları kullanılarak, yüz yüze görüşmeler, proje fikir sahiplerini buluşturma gibi eşleştirme yöntemleriyle).
 • Fikri Sınai Hakların yönetimi ve lisanslama hizmetleri:

  • Fikri sınai mülkiyet hakları varlıklarının belirlenmesi, bu varlıkların hukuksal koruma işlemlerinin takibi konularında danışmanlık yapılması ve hizmet verilmesi,
  • Fikri ve sınai mülkiyet haklarından doğan hakların kamu ve özel sektöre lisanslama şeklinde transferi ile ticarileştirme süreçlerinin yönetilmesi,
  • Fikri ve sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilmesi süreçlerinde diğer teknoloji transfer ofisleri ve ilgili kurum/kuruluşlarla işbirliği yapılması.
 • Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri:    

  • Üniversitede üretilen bilginin girişimcilik yolu ile ticarileştirilmesine destek olmak üzere kuluçka merkezi hizmeti verilmesi ve hızlandırıcı programlar yürütülmesi,
  • Bu girişimlere iş rehberliği ve mentorluk gibi destek hizmetleri verilmesi,
  • İş fikrinin kavram doğrulaması aşamasında prototip geliştirme için yükseköğretim kurumu içinden ve dışından kaynak bulunması ve girişimcilere kullandırılması

Destek Kapsamı

Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı, Türkiye’nin ulusal seviyedeki araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik stratejileri ve amaçları doğrultusunda kuruluşların teknoloji transferi faaliyetlerini destekleyecek şekilde iki aşamadan oluşmaktadır.

 • Kurumsal Kapasite Geliştirme Aşaması: Bu aşamada kuruluşların bu Uygulama Esasları’nın 7 nci maddesinde belirtilen teknoloji transferi faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli altyapıyı oluşturmaları ve yetkinlikleri geliştirmeleri beklenmektedir. Teknoloji transferi ile ilgili iş süreçlerin dokümante edilmesi ve kuruluşun bağlı olduğu yükseköğretim kurumunun ve/veya teknoloji geliştirme bölgesinin stratejik planı ve diğer kurumsal süreçleri ile uyumlu hale getirilmesi bu aşama kapsamındadır. Bu aşamada kuruluşun, teknoloji transfer faaliyetlerini kolaylaştıracak ve destekleyecek yerel, ulusal ve uluslararası işbirliği ağlarına katılması hedeflenmektedir.
 • Hedef Odaklı Büyüme Aşaması: Bu aşamada kuruluşların bir önceki aşamada geliştirdikleri temel yetkinlikleri kullanarak teknoloji transfer faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlayacak ve etkinliğini artıracak eylemleri planlamaları ve hayata geçirmeleri beklenmektedir. Bir önceki aşamada belirli bir olgunluğa ve yetkinlik seviyesine ulaşmış kuruluşlar, bu aşamada performans hedeflerindeki gerçekleşme düzeyi ile orantılı olarak desteklenecektir. Bu aşamada kuruluşların yeni yetkinlikler geliştirerek teknoloji transferi ve girişimcilik kapasitelerini iyileştirmeleri, yeni işbirliği ağlarına dahil olmaları, aktif bir öğrenme sürecini hayata geçirerek teknoloji transferi alanındaki iyi uygulamaları diğer kuruluşlarla paylaşmaları ve diğer kuruluşların iyi uygulamalarını kendi iş süreçlerine uyumlu hale getirmeleri beklenmektedir.

Nasıl Desteklenmektedir: 

 • Kurumsal Kapasite Geliştirme Aşaması için bütçe üst sınırı yıllık 1.250.000 TL, Hedef Odaklı Büyüme Aşaması için bütçe üst sınırı yıllık 1.750.000 TL’dir.
 • Proje bütçesi aşağıdaki kalemlerden oluşabilir:

  • Personel giderleri
  • Seyahat giderleri
  • Alet, teçhizat, yazılım, yayın alımları
  • Hizmet alım giderleri
 • Kurumsal Kapasite Geliştirme Aşaması için destek oranı %80’dir. Hedef Odaklı Büyüme Aşaması için destek oranı TTO’nun performansına göre %40 ile %80 arasında değişmektedir.

Başvuruyu yapacak Yükseköğretim  Kurumu  içinde  tek  bir  TTO  olması  esastır.  Ancak  Modüllerin
yürütülmesi  için TTO’ya bağlı  farklı kurumsal yapılar oluşturulabilir. Bu durumda olan alt birimin, 1513–Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Mevzuatına uyumlu olması ve TTO’ya bağlı olarak çalışacağına yönelik yetkili organ kararını sunması gereklidir.

+90 312 286 2030 kapsam@kapsamdenetim.com Bizi arayın veya bize mesaj bırakın, tüm sorularınızı iş günlerinde 24 saat içinde cevaplamaya çalışıyoruz.