Tübitak 1601 Destek Programı

Girişimcilik ve yenilik alanlarında kapasite artırma amacı taşıyan farklı çağrıların açılabildiği bu programda; özel sektörün ArGe ve yeniliğe yaptıkları yatırımdan etkin ve verimli sonuçlar alması, üniversite sanayi işbirliklerinin canlanması ve teknolojik iş fikirleri olan girişimcilerin kurduğu başlangıç firmalarının daha hızlı gelişmesine katkı sağlanması hedeflenir.

Girişimcilik ve yenilik alanlarında kapasite artırma amacı taşıyan farklı çağrıların açılabildiği bu programda; özel sektörün ArGe ve yeniliğe yaptıkları yatırımdan etkin ve verimli sonuçlar alması, üniversite sanayi işbirliklerinin canlanması ve teknolojik iş fikirleri olan girişimcilerin kurduğu başlangıç firmalarının daha hızlı gelişmesine katkı sağlanması hedeflenir. Bugüne kadar Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi, KOBİ’lerin Yenilik Kapasitesini Artırmaya Yönelik Mentorluk Mekanizmasının Geliştirilmesi ve Uygulanması, Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması, 1512 Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programı 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluşlar Çağrıları gibi çağrılar açılmıştır.

Program  kapsamında  desteklenen  projeler  geri  ödemesiz  (hibe) olarak desteklenir.

Destek  süresi  üst  sınırı,  süre  uzatımı  dahil  36  ayı  geçmemek  kaydıyla  çağrı duyurusunda  belirtilir.

Program kapsamında desteklenecek projelere geri ödemesiz (hibe) olarak  %100’e  kadar  destek  sağlanır.  Proje  bütçesi  üst  sınırı  ve  destek  oranı  çağrı duyurusunda belirtilir.

Desteklenen gider kalemleri

 1. a) Personel giderleri
 2. b) Proje Teşvik İkramiyesi
 3. c) Bursiyer giderleri
 4. d)  Proje  ekibinin  proje  faaliyetlerine  ilişkin  seyahat  giderleri  kapsamında;  uçak,
  tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ile
  Bilim Kurulunca belirlenen limitlerde gündelik ve konaklama ücretleri ödenir.
 5. e) Hizmet alımları (yurt içi yurt dışı danışmanlık ve eğitim dahil)
 6. f)  Alet,  teçhizat,  yazılım  ve  yayın  giderleri  (bu  destek  kalemi  projenin  destek
  kapsamına alınan bütçesinin %10’nunu geçemez),
 7. g) Toplantı, tanıtım, organizasyon ve ödül giderleri,  (proje ekibinin ve katılımcıların
  yol, konaklama ve gündelik giderleri, tanıtım materyali, basım yayım giderleri, posta/kargo
  ve iletişim giderleri, web hizmet giderleri, toplantı salonu kirası, ikram hizmeti, kırtasiye vb.
  giderler), 
 8. h)  Maliye  Bakanlığınca  her  yıl  yayımlanan  yeminli  mali  müşavirlik  asgari  ücret
  tarifesinde yer alan TÜBİTAK tarafından yapılan Ar-Ge yardımları işlemlerinde geçerli ücret
  tarifesindeki yeminli mali müşavirlik ücretleri, 
 9. i)  Genel  giderler,  proje  faaliyetlerini  yürütmek  amacıyla  gerçekleşen;  destek
  personeli,  elektrik,  su,  gaz,  bakım-onarım,  haberleşme,  malzeme  ve  sarf  vb.  giderlere
  karşılık  projenin  destek  kapsamına  alınan  bütçesinin  en  fazla  %15’ine  isabet  eden  tutar
  olup, üst  sınır çağrı duyurusunda belirtilir.   Proje özel hesabına aktarılan genel gider  tutarı,
  Kuruluşa ait başka bir hesaba transfer edilerek bu Uygulama Esaslarında belirtilen kapsamda
  Kuruluşun tabi olduğu mevzuata göre harcanır. Aktarmaya ilişkin belge, Mali Rapor’da yer alır.

Genel giderlere ilişkin harcama ve giderler için beyan yeterli olup ayrıca belge aranmaz.

Bu program kapsamında, hedeflerine uygun şekilde farklı çağrılar açılabilmektedir.
Belirlenen  çağrı  konusu  ve  kapsamı, başvuru  yapabilecek  kuruluşlar  (uygulayıcılar),  hedef  kitle  (faydalanıcılar),  başvuru  ve değerlendirme kriterleri, proje süresi, proje bütçesi, destek oranı, çağrı takvimi gibi çağrıya özel  olarak  bulunabilecek  veya  değişiklik  gösterebilecek  bilgileri  içeren  gerektiğinde uygulama  esaslarında  belirtilen maddelere  istisna  teşkil  edecek  hususlar Çağrı Duyurusunda  ilan edilir.

Devamı >>

+90 312 286 2030 kapsam@kapsamdenetim.com Bizi arayın veya bize mesaj bırakın, tüm sorularınızı iş günlerinde 24 saat içinde cevaplamaya çalışıyoruz.