5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da Yapılan Değişiklikler

03/02/2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7263 sayılı Kanun ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler ile;

  • 5746 sayılı kanun kapsamında çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personellerinin faydalandığı ücret istisnası kaldırılmıştır. Bunun yerine; Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin

-doktoralı olanlar ile desteklenecek program alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için %95’i,

-yüksek lisanslı olanlar ile desteklenecek program alanlarından birince lisans derecesine sahip olanlar için %90’ı,

-diğerleri için %80’i,

verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilecektir.

  • Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde çalışan doktora mezunu personelin, üniversitelerde Ar-Ge ve Yenilik alanında ders vermesi veya Ar-Ge ve Tasarım personelinin Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde bulunan girişimcilere mentorluk yapması durumunda, haftalık 8 saati aşmamak şartıyla bu çalışmaları gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecektir. Ayrıca Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin %20’sini aşmamak şartıyla ilgili personelin merkez dışında geçirdiği süreler gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecektir.
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden teknoloji, teknolojik üretim ve yenilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla girişim sermayesi fonlarına destek bütçesi aktarılabilir. Girişim sermayesi fonlarından ya da bu fonların yatırım yaptığı fonların yatırımlarından yararlanan şirketlere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin beyan edilen gelirin veya kurum kazancının %10’unu ve öz sermayenin %20’sini aşmayan kısmı ticari kazancın ve kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılacaktır. Bu kapsamda yapılacak indirim tutarı yıllık 1.000.000 TL’yi aşamaz.

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından girişim sermayesi yoluyla destek almış firmalara sağlanan sermaye desteklerinin aktarımından itibaren en az 4 yıl boyunca ilgili şirketlerde kalmaması, payların satılması ya da yatırılan sermayenin kısmen ya da geri alınması halinde zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler açısından vergi ziyaı doğmuş sayılır ve sağlanan vergi dışı destekler gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

  • 01/01/2022 tarihinden itibaren yıllık beyanname üzerinden yararlanılan Ar-Ge ve Tasarım indirim tutarı 1.000.000 TL ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, bu tutarın %2’sini pasifte geçici bir hesaba aktaracaktır. Aktarılması gereken tutar yıllık 20.000.000 TL ile sınırlıdır.

Bu tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da 4691 sayılı Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan girişimcilere sermaye olarak konulması şarttır. Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, 5746 sayılı Kanun kapsamında yıllık beyanname üzerinden indirim konusu yapılan tutarın %20’si, ilgili yılda yararlanılan Ar-Ge indirimine konu edilemez. Bu tutar nedeniyle zamanında alınmayan vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir.

  • 5746 sayılı Kanunun uygulanma süresi 31/12/2028 tarihine kadar uzatılmıştır.

Kaynak: TÜRMOB

+90 312 286 2030 kapsam@kapsamdenetim.com Bizi arayın veya bize mesaj bırakın, tüm sorularınızı iş günlerinde 24 saat içinde cevaplamaya çalışıyoruz.